Statutas

§1 Įvadinės nuostatos

1. Z-Promo.com internetinę parduotuvę, kurią rasite adresu https://z-promo.com/ valdo DROPLEAD SP. Z O.O., NIP 5783119279, VAT: LT100014875618, REGON 363515243, 1 Maja gatvė 54, 82-300 Elbingas.
2. Šios taisyklės skirtos Vartotojams ir apibrėžia Nuotolinio pardavimo sutarties su Vartotoju per Parduotuvę sudarymo taisykles ir tvarką.

§2 Apibrėžimai

1. Vartotojas – fizinis asmuo, su Pardavėju, esančiu Parduotuvės dalimi, sudarantis sutartį, kurios dalykas nėra tiesiogiai susijęs su jo verslu ar profesine veikla.
2. Pardavėjas – DROPLEAD SP. Z O.O., NIP 5783119279, REGON 363515243, 1 Maja gatvė 54, 82-300 Elbingas.
3. Klientas – kiekvienas subjektas perkantis per Parduotuvę.
4. Verslininkas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ir organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio veisknumas suteikiamas atskiru aktu, savo vardu vykdantis ūkinę veiklą, kurios metu naudojasi Parduotuve.
5. Parduotuvė – Pardavėjo valdoma internetinė parduotuvė internetiniu adresu https://Z-Promo.com/
6. Nuotolinio pardavimo sutartis – kontaktas su Klientu sudaromas kaip organizuotos nuotolinių sutarčių sudarymo sistemos dalis (kaip Parduotuvės dalis), kartu šalims nedalyvaujant fiziškai, naudojant tik vieną ar daugiau nuotolinės prekybos priemonių. bendravimas iki sutarties sudarymo imtinai.
7. Nuostatai – šie Parduotuvės nuostatai.
8. Užsakymas – Kliento valios pareiškimas, pateiktas per Užsakymo formą ir skirtas tiesiogiai sudaryti prekės ar gaminių pardavimo sutartį su Pardavėju.
9. Užsakymo forma – Parduotuvėje esanti interaktyvi forma, leidžianti pateikti Užsakymą, ypač įdedant Prekes į Krepšelį ir apibrėžiant Pardavimo sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą.
10. Krepšelis – Parduotuvės programinės įrangos elementas, kuriame matomos pirkimui pasirinktos Prekės, taip pat galima nustatyti ir keisti Užsakymo duomenis, ypač prekių kiekį.
11. Prekė – Parduotuvėje esantis kilnojamas daiktas/paslauga, kuri Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutarties objektas
12. Pardavimo Sutartis – Prekės pardavimo sutarties, sudaryta arba sutarta tarp Kliento ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę. Pardavimo sutarties taip pat reiškia – pagal Prekės ypatybes – paslaugų teikimo sutartį bei konkretaus darbo sutartį.

§3 Kontaktai su Parduotuve

1. Pardavėjo adresas: 1 Maja gatvė 54, 82-300 Elbingas.
2. Pardavėjo el. pašto adresas: lt@z-promo.com
3. Klientas gali bendrauti su Pardavėju šiame punkte nurodytais adresais.

§4 Bendra informacija

1. Pardavėjas, kiek leidžia teisės aktai, neatsako už jokius sutrikimus, įskaitant Parduotuvės veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų arba internetinės parduotuvės nesuderinamumo su Kliento technine infrastruktūra.
2. Norint peržiūrėti Parduotuvės asortimentą nereikia kurti Paskyros. Pateikti kliento Parduotuvės asortimento užsakymus galima arba sukūrus Paskyrą pagal Taisyklių § 6 punkto nuostatas, arba pateikus reikiamus asmens ir adreso duomenis, leidžiančius įvykdyti Užsakymą nesukūrus Paskyros.
3. parduotuvėje pateiktos kainos nurodytos Lenkijos zlotais ir yra kaina bruto (įtraukta PVM).

§5 Pardavimo sutarties vykdymas

1. Pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Klientui pateikus Užsakymą naudojantis Užsakymo forma internetinėje parduotuvėje.
2. Po užsakymo pateikimo Pardavėjas nedelsdamas patvirtina jo gavimą ir tuo pačiu priima Užsakymą vykdymui. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas vykdyti vyksta Klientui išsiunčiant atitinkamą elektroninį laišką Kliento elektroninio pašto adresu, kuris nurodytas pateikiant Užsakymą, kuriame turi būti bent jau Pardavėjo deklaracija apie Užsakymo gavimą ir jo priėmimą vykdymui bei Pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimas. Kai tik Klientas gauna aukščiau nurodytą el. laišką, tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Pardavimo sutartis.
3. Klientui pasirinkus apmokėjimą banko pavedimu ar elektroniniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja apmokėjimą atlikti per 3 kalendorines dienas nuo Pardavimo Sutarties sudarymo dienos – priešingu atveju užsakymas yra anuliuojamas.
4. Užsakant prekes su skirtingomis pristatymo datomis, pristatymo data yra ilgiausia nurodyta data. Prekės pristatymo Klientui laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos.
5. Prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje.

§6 Teisė atsisakyti sutarties

1. Vartotojas gali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties 100 dienų laikotarpyje nenurodydamas jokios priežasties.
2. p. 1 nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pristatymo vartotojui arba kitam asmeniui, nei jo nurodytas vežėjas.
3. Jei Sutartis apima daug Produktų, kurie yra pristatomi atskirai, partijomis, p. 1 nurodytas laikas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės prekės, partijos ar jos dalies pristatymo.
4. Vartotojas gali atsisakyti Sutarties, pateikdamas pardavėjui Sutarties atsisakymo pareiškimą. Kad būtų laikomasi Sutarties termino, vartotojui pakanka išsiųsti pareiškimą iki šio termino termino pabaigos.
5. Deklaracija gali būti siunčiama tradiciniu paštu arba elektroniniu būdu išsiunčiant deklaraciją Pardavėjo elektroninio pašto adresu.
6. Vartotojui išsiuntus pareiškimą elektroniniu paštu, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia vartotojui Vartotojo nurodytu elektroniniu pašto adresu patvirtinimą apie Sutarties atsisakymo deklaracijos gavimą.
7. Sutarties atsisakymo pasekmės:
a. kai paslaugos objektas yra nesurenkamas daiktas, pagamintas pagal Vartotojo specifikaciją arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti,
b. kurioje paslaugos objektas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo,
c. už paslaugų teikimą, jeigu pardavėjas pilnai atliko paslaugą gavęs aiškų vartotojo sutikimą, kuris prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuotas, kad Pardavėjui įvykdžius paslaugą, jis neteks teisės atsisakyti Susitarimo,
d. kai paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susiję su kitais daiktais,
8. Jei dėl Prekės pobūdžio jos negalima grąžinti paprastu paštu, informacija apie tai, taip pat ir apie Prekės grąžinimo išlaidas bus įtraukta į Prekės aprašymą Parduotuvėje.
9. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, susijusios su Sutartimi:
a. Atsisakius nuotolinės sutarties, Sutartis laikoma negaliojančia.
b. Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina Vartotojui visus jo sumokėtus mokėjimu, įskaitant išlaidas, įskaitant prekių pristatymo išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl Vartotojo pasirinkto pristatymo būdo, kitokio nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias standartinis pristatymo būdas.
c. Pardavėjas pinigus grąžins banko pavedimu į grąžinimo formoje nurodytą Vartotojo sąskaitą.
d. Pardavėjas gali sulaikyti pinigų grąžinimą tol, kol Prekė bus grąžinta arba kol jam nebus pateiktas jo grąžinimo įrodymas, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
e. Vartotojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo Pardavėjui, kuriame informuoja apie Sutarties atsisakymą, datos grąžinti Prekę pardavėjo adresu, nurodytu šiose Taisyklėse. Termino bus laikomasi, jei Vartotojas grąžins Prekę per 14 dienų laikotarpį.
f. Vartotojas padengia tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas, įskaitant ir Prekės grąžinimo išlaidas, jei dėl jos pobūdžio Prekė negalėjo būti grąžinta paprastu paštu.
g. Vartotojas yra atsakingas tik už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį naudojant ją kitaip, nei buvo būtina Prekės pobūdžiui, savybės ir veikimo nustatymui.

§7 Skundai ir garantija

1. Pardavimo Sutartis apima naujus Produktus.
2. Atsiradus iš Pardavėjo įsigytos Prekės defektui, Klientas turi teisę skųstis remdamasis Civilinio kodekso garantijos nuostatomis. Jei Klientas yra Verslininkas, šalys neprisiima atsakomybės pagal garantiją.
3. Skundai teikiami raštu arba elektroniniu būdu šiose Taisyklėse nurodytais Pardavėjo adresais.
4. Rekomenduojama į skundą, be kita ko, įtraukti trumpus defekto aprašymus, jo atsiradimo aplinkybes (įskaitant datą), skundą pateikusio kliento duomenis bei Kliento prašymą, susijusį su prekės trūkumu.
5. Pardavėjas į skundą atsakys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų.
6. Jei Prekei buvo suteikta garantija, informacija apie ją, kaip ir jos turinys, bus įtraukta į Prekės aprašymą Parduotuvėje.

§8 Asmens duomenys Internetinėje parduotuvėje

1. Per Internetinę parduotuvę renkamų Klientų asmens duomenų tvarkytojas yra Pardavėjas.
2. Administratoriaus, per Internetinę parduotuvę Klientų asmens duomenys yra renkami Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, o Klientui sutikus – ir rinkodaros tikslais.
3. Internetinės parduotuvės Klientų asmens duomenų gavėjai gali būti:
a. Kliento, kuris naudojasi Internetinėje parduotuvėje pristatymo paštu arba per kurjerį būdu, Administratorius Kliento surinktus asmens duomenis pateikia pasirinktam vežėjui arba siuntą pristatančiam tarpininkui Administratoriaus prašymu,
b. Kliento, kuris naudojasi Internetine parduotuve elektroninių atsiskaitymų būdu arba mokėjimo kortele, atveju Administratorius pateikia Kliento surinktus asmens duomenis pasirinktam subjektui. aptarnaujančiam aukščiau nurodytus mokėjimus Internetinėje parduotuvėje.
4. Klientas turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti.
5. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau nepateikus Nuostatuose nurodytų asmens duomenų, būtinų Pardavimo sutarčiai sudaryti, šios sutarties sudaryti nepavyks.
6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos (ES) bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nustatytais principais. Išsami informacija apie duomenų tvarkymą yra įtraukta į privatumo politiką.

§9 Baigiamosios nuostatos

1. Sutartys, sudarytos per Internetinę parduotuvę, sudaromos lenkų kalba.
2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti taisykles dėl svarbių priežasčių, tai yra: teisės aktų pasikeitimų, mokėjimo ir pristatymo būdų pasikeitimų – tiek, kiek šie pakeitimai turi įtakos šių taisyklių nuostatų įgyvendinimui. Apie kiekvieną pakeitimą Pardavėjas informuos Klientą ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
3. Šiose taisyklėse neapimamais klausimais taikomos bendrai Lenkijos teisės nuostatos, visų pirma: Civilinis kodeksas, Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas; Vartotojų teisių įstatymas, Asmens duomenų apsaugos įstatymas.
4. Klientas turi teisę naudotis neteisminėmis skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo priemonėmis. Šiuo tikslu jis gali pateikti skundą per ED GES interneto platformą, kurią rasite adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.